ProMeta ERP MODÜLLER

Finans Yönetimi

ProMeta ERP’den kayıtlarda takibi gereken teminat mektupları, fatura, diğer kıymetli evrak ve belgelerin miktarı (TL ve Döviz olarak), giriş- çıkış tarihi vb. bilgilerin takibi yapılabilir.

Bütçe Yönetimi

İşletmenin birimleri bazında ya da konsolide olarak Bütçe Ödeneği–Harcama Durumu– Kullanılabilir Tutar raporlaması yapılır.

Yatırım Yönetimi

Yatırım Yönetimi modülü yatırım kapsamında faturalandırılan ürünler için faturalandırma ile doğrudan çalışır ve fatura değerlerini alır.

Nakit Yönetimi

Nakit yönetimi temel olarak bir işletmeye giren ve çıkan parayı tahmin etmek, nakit girişlerini hızlandırmak ya da nakit çıkışlarını yavaşlatmak ve mevcut nakdi en verimli şekilde değerlendirmektir.

Banka Yönetimi

Yönetim kurulu banka faaliyetlerini yönlendirir, bankanın para politikasını tespit eder ve politikaların izlenmesini temin edecek şekilde banka işlemlerini denetler.

Cari Yönetimi

Cari hesap yönetimi ile işletmeler, borç ve alacaklarını detaylı bir biçimde görebilir, işletme için gerekli olan raporlar bu verilere dayanarak hazırlayabilir ve olası karışıklık durumlarında daha kolay uzlaşmaya ve sonuca varabilir.

Talep Yönetimi

Tedarikçilerden talep edilen ürün ve hizmetler için kapsamlı ve stratejik olarak oluşacak taleplerin planlanması ve zaman yönetiminin yapılması ve için yürütülen süreçtir.

Satınalma Yönetimi

Satın alma yönetimi, işletmenin ihtiyaç duyduğu malzemenin, doğru yerde, doğru zamanda, doğru fiyatta ve doğru tedarikçiden temin edilmesi süreci olarak tanımlanabilir.

Malzeme Yönetimi

İş emirlerinde kullanılan malzemelerin tanım bilgilerini ve güncel durumları hakkında bilgileri yönetmek için kullanılan bir modüldür.

Üretici-Tedarik Yönetimi

Tedarik zinciri ya da lojistik ağı, ürün(ler) ya da hizmet(ler)in tedarikçiden müşteriye doğru hareket(ler)ini kapsayan ve bu süreç içerisindeki örgütler, insanlar, teknoloji, faaliyetler, ve kaynaklar sistemlerinin bütününe verilen isimdir.

Ürün Alım Yönetimi

Ürün Yönetimi, işletmelerin mal veya hizmetlerini ortaya koyarken kaliteden ödün vermeden düşük maliyetle ve hızlı biçimde faaliyetlerini ortaya koymasını amaçlayan bir işletme kavramıdır.

Hizmet Alım Yönetimi

4857 Sayılı İş Kanuna göre Hizmet alımı ile çalışan personele ait özlük bilgileri (Personel nüfus bilgileri, çalışma şekli, çalıştığı firma, işe başlama ve ayrılış tarihi, vb.) ProMeta ERP’den görülür ve personelin kıdem, ihbar, izin parası hesaplanır. Hizmet alımı yapılan firmaya hakediş raporu düzenlenir.

Kadro Yönetimi

Personel hareketleri kadro cetveline uygun olarak gerçekleştirilebilme, özel durumlu (Engelli, Terör Mağduru, Çocuk Esirgeme, Hükümlü) kadrolar takip edilebilmektedir. Bu kadroların kontenjan oranları girilerek il bazında kontenjan durumu kontrol edilebilinir.

Depo Yönetimi

Depo yeri tanımlaması esnek bir yapıya sahiptir. Gerektiği zaman ilgili lokasyon altına yeni depo yeri/yerleri tanımlanabilmekte ve kullanımdan kaldırılan depo yerleri ProMeta ERP’den kaldırılabilmektedir.

Sağlık Yönetimi

Hasta kaydı oluşturulurken hasta bilgileri (çalışan, kurum emekli personeli, stajyer, personelin bakmakla yükümlü olduğu kişiler, kurum dışı emekli, öğrenci, diğer) ProMeta ERP üzerinden yönetilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olacak biçimde sistematik bir şekilde ele alınarak sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için kullanılan bir araçtır.

Satış Yönetimi

Satış yönetimi, satış tekniklerinin pratik uygulamasına ve bir firmanın satış operasyonlarının yönetimine odaklanan bir iş disiplinidir. Ürün ve hizmetlerin satışı yoluyla net satışlar olarak önemli bir iş fonksiyonudur ve bunun sonucunda elde edilen kâr, çoğu ticari işletmeyi yönlendirir.

Randevu Yönetim Sistemi

Kurumla çalışan üreticiler ürün satışı yapabilmek için ProMeta ERP üzerinden randevu talebinde bulunabilir. Her ürün çeşidi için; randevu alınabilecek tarihi aralığı, ürün alım limiti, günlük ürün alım limiti vb. Tanımlanabilir.

Dış Ticaret Yönetimi

Firmanın sınırlı kaynaklarını optimum seviyede kullanarak, en uygun çözüm yollarını yaratmaktır. Konu dış ticaret olunca mevzuatımızda kullanabileceğimiz birçok araçlar vardır. Önemli olan bu araçların kullanılarak firmaya maksimum fayda sağlanmasıdır.

Muhasebe Yönetimi

Yönetim muhasebesi veya yönetim muhasebesinde, yöneticiler muhasebe bilgilerini karar vermede ve kontrol işlevlerinin yönetimi ve performansına yardımcı olmak için kullanır.

E-Fatura Yönetimi

E-Fatura, firmaların ticari hayatını kolaylaştırmak maksadıyla , taraflar arasında standart oluşturarak faturaların güvenli bir şekilde dolaşımını sağlamak amacıyla T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yürütülen uygulamadır.

E-Defter Yönetimi

E-Defter, firmalar için tutulması zorunlu olan büyük defter ve yevmiye defterlerinin yönetmeliklere uygun olarak elektronik ortamda hazırlanıp, muhafaza edildiği bir e-dönüşüm çözümüdür.

Sabit Kıymet Yönetimi

Sabit Kıymet Yönetimi – Asset Management (AST) modülü, işletmelerin üretim veya hizmet sunumlarında kullanılmak üzere bulundurdukları makine, teçhizat, arazi, bina, tesis, tesisat gibi sabit kıymetler olarak nitelendirdikleri varlıklarıyla ilgili işlem yapmalarına olanak sağlar.

Bordro Yönetimi

Bordro yönetimi, bir işletmenin bordrolama ve izin süreçleri gibi personele dair tüm operasyonel süreci ifade eden bir kavram olarak tanımlanıyor. İşçinin bir aylık çalışması karşılığında hak ettiği ücreti o işçiye ödemek için yapılan çalışmaların bütünü olarak ifade ediliyor.

Personel Özlük Yönetimi

Personel özlük dosyası İş Kanunu’nun 75. maddesine göre işverenin işçi hakkında tutması gereken evrak bütünüdür. İş Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca düzenlenmesi zorunlu belge ve kayıtları saklamak ve talep edildiğinde bunları göstermek işveren için zorunluluktur.

İzin Yönetimi

İzin yönetimi, çalışanların izin taleplerini adil, doğru ve verimli bir şekilde yönetme sürecidir. Çalışanların tatil taleplerini ele alma sorumluluğu, denetçilerin, İK personelinin ve iş gücü yönetimi personelinin omuzlarına düşer.

Personel Sicil Yönetimi

İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler.İşveren bu dosyada işçinin kimlik bilgilerinin yanında bu kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

Personel Disiplin Yönetimi

Disiplin eylemi: Personelin örgütsel kuralları ihlal ettiği veya performansının müdahale gerektirecek kadar bozulduğu durumlarda bir dizi caydırıcı, düzeltici uygulamaya başvurulmasıdır.

E-Ödeme Yönetimi

e-Ödeme, fatura talepleri, fatura onay ve analizleri yapılmasına ve daha sonra muhasebeleştirme imkanı tanıyan SAP destekli otomasyon sistemidir.

Atama Yönetimi

Naklen atanan personelin geldiği kurum, kurumdaki birimi, kurumdan ayrılış tarihi, kurumdaki unvanı, kurumdaki derece, kademe ve ek göstergeleri, öğrenim bilgisi, atamanın hukuki dayanağı ve aldığı disiplin cezaları gibi bilgiler kaydedilmektedir.

Asalet Tasdik Yönetimi

Adaylık statüsü içinde ehliyet ve liyakatlerini ispatlayarak eğitim ve sınavlarda başarılı olmaları, memurlukla bağdaşmayan hal ve hareketlerinin bulunmaması ve disiplin cezası almamaları halinde asil memur olarak atamaları yapılır.

Hizmet İçi Eğitim Yönetimi

Kurumlara bağlı merkezde, taşrada ve talepleri halinde özel öğretim kurumlarında görevli personelin meslekleri ile ilgili bilgi, beceri, tutum, performans, verimlilik ve motivasyonlarının artmasını sağlayan planlı eğitimlerdir.

Görevlendirme Yönetimi

Yurtdışı ve Yurtiçin Görevlendirme İşlemleri yapılabilmektedir. Yıllık olarak açıklanan Yurt Dışı gündelikleri kaydedilir. Yurtdışı görevlendirmelere ilişkin masraflar (konaklama, ulaşım, katılım ücreti vb.)

Lojman Yönetimi

Lojmanda ikamet eden personel bilgileri ve lojmanların dolu/boş durumları ProMeta ERP üzerinden takip edilir. Personele lojman tahsisi yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan puanlama ProMeta ERP tarafından hesaplanır. Lojman bedelleri ProMeta ERP üzerinden takip edilir.

İş Zekası Yönetim Sistemi

Karar Destek Sistemleri karar vericilere yardımcı olmak amacıyla veri, belge, bilgi ve iletişim teknolojilerini ve/veya modelleri kullanarak problemleri tanımlamayı ve çözmeyi, karar verme sürecini tamamlamak ve karar vermeyi sağlayan interaktif bilgisayar sistemleridir.

Bilgi Talebi

Hizmetlerimiz ve programlarımız hakkında bilgi almak için Bilgi Talep Formunu doldurabilirsiniz.